Navigace


KONTAKTY NA VYBRANÉ ORGANIZACE A CENTRA

ČLOVĚK V TÍSNI 261 134 401 LINKA BEZPEČÍ 800 155 555
DONA (DOMÁCÍ NÁSILÍ) 251 511 313 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 257 317 110

Komzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence

Mgr. Dana Lešková

výchovný poradce pro ZŠ
konzultace: úterý 10:45-11:30, čtvrtek 13:40-14:25

Marcela Machalová

výchovný poradce pro SŠ
konzultace: pondělí 7:55-8:40, 8:50-9:35, 9:50-10:35

Monika Vaidlová

metodik prevence pro ZŠ a SŠ
konzultace: pondělí 8:50 - 9:35, 11:30 - 12:15

Plán činnosti výchovného poradce

 • Příprava plánu práce výchovného poradce – srpen 2015
 • Evidence žáků se specifickými poruchami učení a zdravotním postižením. Celoroční spolupráce s vedením školy, školskými poradenskými pracovišti a PPP poradnou, nová vyšetření, aktualizace starších, vyšetření k maturitním zkouškám.
 • Převedení žáků s poruchami učení do nového školního roku-seznam. Zprávy z PPP a SPC, žádosti zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků o vypracování IVP. Metodická pomoc při integraci, vypracování IVP ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími a třídními učiteli. Kontrola termínů platnosti vyšetření – září 2015, dále dle aktuální potřeby.
 • Interaktivní seminář na téma Drogy, filmy s protidrogovou tématikou. (podzim 2015)
 • Účast na setkáních a školeních pořádaných sociálními a poradenskými centry a institucemi, prevence kriminality – spolupráce s kriminalisty a policií ČR, pořádání besed – průběžně po celý školní rok.
 • Účast na školeních a seminářích pořádaných centry pro problematiku žáků s SVP a dětí se zdravotním postižením – průběžně.
 • Tradiční setkání žáků naší školy - průběžně 2015-2016, leden 2016 maturitní ples.
 • Maturitní ročníky – informace o volbě VŠ, VOŠ,volba povolání, spolupráce s úřadem práce.
 • Individuální poradenská činnost pro žáky i jejich zákonné zástupce, zprostředkování a zajištění psychologa nebo psychologické poradny v případě potřeby – průběžně.
 • Aktivní spolupráce při Dnech otevřených dveří – říjen 2015 až červen 2016.
 • Zhodnocení mimoškolních aktivit – červen 2016.
 • Tvorba školního preventivního programu.
 • Zhodnocení IVP

Marcela Machalová
výchovný poradce
5.9.2015

Minimální preventivní program 2016-17

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Minimální preventivní program ke stažení v PDF