Navigace


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

zapis2.jpg, 10kB
Druhé kolo zápisu do 1. třídy ZŠ ředitelka školy ruší z důvodu naplnění kapacity třídy po 1. kole. Ve školním roce 2019/2020 se bude otevírat jedna první třída.

Výsledek zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019/20

Uchazeči jsou seřazeni dle kódu. Smlouvy je možné podepisovat od pátku 12.04.2018 od 08:00 do 14:00 hodin v sekretariátu školy.

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Výsledky zápis - 1.kolo 08.04.2019

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přijati žáci do školní družiny

Zápis do první třídy ZŠ

V souladu se zněním odst.4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel školy řádný a náhradní termín konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 na dny:
pondělí 8. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 (1.kolo)
úterý 23. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 (2. kolo) zrušeno

Zápis proběhne v budově školy 1.KŠPA, Holandská 2531, Kladno.

Zápis je určen pro děti, které se narodily od 1.9.2012 do 31.8.2013 a starší (po odkladu).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Registrace k zápisu

Zákonní zástupci mohou podat žádost k přijetí dítěte k povinné školní docházce osobním odevzdáním vyplněné žádosti v sekretariátu školy. Následně budete kontaktováni školou s přiděleným časem zápisu.

Dokumenty a žádosti

ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Co s sebou k zápisu

1) občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt
2) rodný list dítěte

Kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ při 1.KŠPA

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
Přijímáme 16 dětí do třídy. Jedinými kritérii pro přijetí do 1. třídy naší ZŠ jsou:
 • školní zralost dítěte – úspěšné zvládnutí úkolů při zápisu
 • podepsaná Smlouva o studiu
 • zaplacená záloha na školné (do 14 dnů od uskutečněného zápisu)
 • maximální počet žáků ve třídě 16

Pokud více uchazečů splní všechna kritéria 1,2,3 současně a ředitel školy nebude moci přijmout všechny uchazeče z důvodu počtu převyšujícího výše uvedený limit, rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání datum podpisu Smlouvy o studiu a pořadí přijaté Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce (rozhoduje datum doručení).

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy do 11. 4. 2019. U zápisu v 2. kole rozhodne ředitel školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělání do 24. 4. 2019. 2. kolo zápisu zrušeno.

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Školní zralost

Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti si s úspěchem osvojovat školní dovednosti a dovednosti v 1. třídě - především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), psaní (sluchové rozlišování a grafomotorika) a počítání.

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Postup při odkladu školní docházky

 • Dostavit se k zápisu k povinné školní docházce, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a podat písemnou žádost o odklad školní docházky (k dispozici u zápisu).
 • K žádosti o odklad školní docházky přiložit dvě odborná doporučení, tj. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborná posouzení je možné doložit nejpozději do 31.5.2019.
 • Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Předškoláci

Jak můžete pomoci svým dětem usnadnit vstup do školy

Všichni si přejeme, aby naše dítě vstoupilo do první třídy klidně, spokojeně a bez stresu a problémů. Můžeme dětem pomoci vše zvládnout, když mu poskytneme podnětné prostředí.
 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem ro
 • zvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Těmito činnostmi můžeme dítěti pomoci, aby jeho nástup do školy byl úspěšný, ale zároveň si užijeme plno příjemných společně strávených chvil, které určitě pomohou dětem získat i sebevědomí a jistotu. Popsané aktivity nejsou vyčerpávající, existuje i mnoho dalších možností, jak se s dítětem připravit na důležitý životní krok.

Desatero pro rodiče

zdroj MŠMT ico_acrobat_sm.jpg, 601B Desatero pro rodiče

Přestup z jiné ZŠ na naši školu

ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B Žádost o přestup z jiné ZŠ